• pagetitle pagetitle pagetitle

Algemene voorwaarden

Sports & Health Club Twello

 

1          Definities:

1.2        Club: de ondernemer die Sports & Health Club Twello exploiteert (ingeschreven bij de kamer van koophandel).

1.3        Lid/Leden: degene die met de club een lidmaatschapsovereenkomst heeft gesloten of mogelijk gaat sluiten.

1.4        Overeenkomst: de lidmaatschapsovereenkomst/het lidmaatschap

1.5        Lidmaatschapsvoorwaarden: de algemene voorwaarden van Sports & Health Club Twello c.q. de Club zoals opgenomen in de volgende bepalingen.

 

2          Toepasselijkheid en info:

2.2        Leden ontvangen een exemplaar van deze Lidmaatschapsvoorwaarden bij inschrijving. De Lidmaatschapsvoorwaarden zullen tevens inde Club ter inzageliggen. Leden worden geacht de Lidmaatschapsvoorwaarden bij het aangaan van de Overeenkomst te lezen en verklaren door ondertekening van Overeenkomst akkoord te gaan met de inhoud van de Lidmaatschapsvoorwaarden.

2.3        Door ondertekening van de Overeenkomst gaat het Lid ook akkoord met de inhoud van het faciliteitenreglement waarnaar in de Overeenkomst wordt verwezen, alsmede het (eventueel) geldende (huishoudelijk) reglement van de Club dat van tijd tot tijd naar eigen goeddunken gewijzigd kan worden door de Club.

2.4        Het Lid wordt toegelaten tot de Club en haar faciliteiten indien hij voldoet aan de lidmaatschapsbetalingen zoals opgenomen in de Overeenkomst.

2.5        Sports & Health Club Twello streeft ernaar om ieder (nieuw) Lid een goede begeleiding en training te geven ter waarborging van een veilig en juist gebruik van de fitnessapparatuur in de Club. Het Lid zorgt er zelf voor dat hij voor een rondleiding of begeleiding een afspraak maakt met een teamlid van de Club. Als Leden niet vertrouwd zijn met (een onderdeel van) de fitnessapparatuur of bepaalde oefeningen, dienen zij een teamlid van de Club om advies vragen.

2.6        Het Lid begrijpt dat (groeps-)fitnessactiviteiten en het gebruik van fitnessapparatuur niet zonder risico zijn. Leden sporten in de Club op eigen risico.

 

3          Het aanbod:

3.1        Het aanbod van de Club wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Club aangegeven termijn of actieperiode. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht. Nadat het aanbod is uitgebracht vult het Lid een vragenformulier in dat hem door de Club ter beschikking wordt gesteld. Het aanbod bevat ten minste:

-           de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;

-           de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 4 lid 4;

-           de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden

;-          de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;

-           de kosten voor het lidmaatschap

-           uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten en/of eenmalige kosten

-           de wijze van betaling en de betalingstermijn

;-          de periode van de overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn

;-          het eventuele clubreglement.

3.2        Het aanbod gaat –schriftelijk of elektronisch –vergezeld van een exemplaar van de Lidmaatschapsvoorwaarden.

 

4          Lidmaatschap:

4.1        De Overeenkomst is persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueer baar.

4.2        De Overeenkomst geeft Leden recht om 7 dagen per week, 24 uur per dag gebruik te kunnen maken van alle beschikbare sportfaciliteiten binnen het gekozen lidmaatschap.

4.3        Bij afsluiting van een Overeenkomst gaat het lidmaatschap met ingang van de eerste dag van de volgende 4 weken termijn in. Start het Lid in een lopende 4 weken termijn dan betaalt hij een gedeelte van de 4 weken termijn (restbedrag) en start de duur van het lidmaatschap op de eerste dag van de volledige opvolgende 4 weken termijn.

4.4        Het Lid heeft een week (7 dagen) bedenktijd na ondertekening van de Overeenkomst om het aangegane lidmaatschap kosteloos te annuleren. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat het Lid eerder gebruik heeft gemaakt van onze sportfaciliteiten. Gemaakte administratieve kosten zullen echter niet vergoed worden.

4.5        Als het Lid zijn toegangssleutel verliest, meldt hij dit zo snel mogelijk bij de Club. Het Lid dient een nieuwe toegangssleutel aan te kopen.

4.6        Er zal bij inschrijving een digitale foto van het Lid worden gemaakt ter identificatie en veiligheid.

4.7        Het Lid kan maximaal van één (eventuele) kortingsregeling tegelijk gebruik maken.

4.8        Sports & Health Club Twello behoudt zich het recht voor een verzoek tot lidmaatschap te weigeren.

 

5          Duur:

5.1        Door het aangaan van de Overeenkomst gaat het Lid akkoord met de minimale lidmaatschapsperiode vanaf de vastgestelde ingangsdatum tot de vastgestelde einddatum (de “Lidmaatschapsperiode"). Na de vastgestelde einddatum zal het lidmaatschap en de betalingsverplichting stilzwijgend telkens met een volledige 4 weken termijn worden verlengd, tenzij het Lid zijn lidmaatschap beëindigt door het geven van een schriftelijke verklaring welke een volledige 4 weken termijn voor afloop van de einddatum door de Club is ontvangen.

 

 

6          Lidmaatschapsgelden:

6.1        Het lidmaatschapsgeld wordt bij het aangaan van de Overeenkomst overeengekomen.

6.2        De Club maakt eventuele prijsverhogingen minimaal 2 weken van tevoren aan de Leden bekend.

6.3        Indien een prijsverhoging plaatsvindt, heeft het Lid het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking daarvan te ontbinden. Het vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld wordt terugbetaald.

6.4        De mogelijkheid tot ontbinding zoals bedoeld in artikel 6.3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Deze indexering is van toepassing op alle lopende lidmaatschappen ongeacht de looptijd. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 6.3.

6.5        De Club heeft een partnerschap met een factureringsbedrijf. Dit bedrijf zorgt ervoor dat de periodieke betalingen via sepa-regelgeving worden geïncasseerd. De naam van dit bedrijf, thans Mollie Payments, zal weergegeven worden op uw bankafschrift.

6.6        Inschrijfkosten worden bij inschrijving tezamen met de aankoopkosten van de toegangssleutel bij aanvang van het lidmaatschap voldaan.

6.7        Leeftijdsgebonden lidmaatschappen zullen bij het bereiken van de maximale leeftijd automatisch overgaan naar het reguliere –niet leeftijdsgebonden –lidmaatschap met de daaraan verbonden lidmaatschapsprijzen.

 

7          Verzuim en te late betaling:

7.1        De verschuldigde lidmaatschapsgelden worden in rekening gebracht en worden voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

7.2        Indien het Lid in gebreke blijft met het voldoen van enige betaling zoals overeengekomen in de Overeenkomst, heeft de Club het recht om het resterende openstaande saldo op te eisen. De toegestane rente en alle kosten van invordering, waaronder, maar niet beperkt tot, kosten van het incassobureau, gerechtelijke kosten en eventuele advocaatkosten, worden bij het Lid in rekening gebracht.

7.3        Indien een 4 wekelijkse termijn betaling of een betaling volgens een andere periode na de afgesproken datum wordt voldaan, komen de eventuele bijkomende kosten voor te late betaling, waaronder de kosten van het innen van de betaling door het ingeschakelde bedrijf, voor rekening van het Lid.

7.4        Bij het Lid kunnen bijkomende servicekosten in rekening worden gebracht voor iedere controle, creditcard, of niet uitvoerbare betaling i.v.m. onvoldoende middelen of voor een andere reden. Als het Lid zijn maandelijkse contributie betaalt door elektronische overboeking (EFT), behoudt de aangewezen Billing Company zich het recht voor het innen via EFT van alle verschuldigde bedragen met inbegrip van alle recente kosten en servicekosten.

7.5        Indien het Lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Club bevoegd om het Lid de toegang tot de Club en faciliteiten te ontzeggen. De betalingsverplichting blijft bestaan.

 

8          Opschorting van het lidmaatschap:

8.1        Als het Lid niet in staat is om gebruik te maken van de faciliteiten van de Club in verband met ziekte of aantoonbaar letsel, kan hij de Overeenkomst tijdelijk laten stopzetten voor een aaneengesloten periode van ten minste 1 maand en maximaal 3 maanden. De Club heeft in dit geval het recht op een bewijsstuk dat de ziekte of het letsel aantoont, bijvoorbeeld een verklaring van de behandeld arts of specialist of een behandelkaart.

8.2        De tijdelijke stopzetting als bedoeld in artikel 8.1 zal de lengte van de Overeenkomst met de duur van de stopzetting verlengen.

8.3        De Overeenkomst kan niet worden opgezegd gedurende de periode van tijdelijke stopzetting.

8.4        Tijdelijke stopzetting van de Overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht.

 

9          Beëindiging:

9.1        Onder de volgende omstandigheden kan het Lid de Overeenkomst beëindigen: a) Algemeen: De Overeenkomst kan door het Lid worden beëindigd door middel van opzegging via een schriftelijke kennisgeving aan de Club. Dit kan op de Club via het opzegformulier of –indien de Overeenkomst digitaal tot stand is gekomen –digitaal. Er geldt een opzegtermijn van een volle 4 weken termijn. De Overeenkomst eindigt op de einddatum van de lidmaatschapsperiode of –ingeval de Overeenkomst stilzwijgend is verlengd of te laat is opgezegd –aan het einde van de daaropvolgende 4 weken termijn; b) Medisch: Als het Lid vanwege medische redenen, bijvoorbeeld door ziekte of letsel, niet in staat is om de Club te gebruiken, kan hij de Overeenkomst beëindigen door de Club minimaal een 4 weken termijn van tevoren daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen. De Club heeft in dit kader recht op een doktersverklaring of behandelbewijs waaruit de medische reden blijkt; c) Verhuizing: Het Lid kan de Overeenkomst beëindigen als hij gedurende de looptijd van de Overeenkomst verhuist buiten een straal van 15 kilometer van de locatie van de Club. Beëindiging van de Overeenkomst geschiedt in dat geval door minimaal een 4 weken termijn van tevoren een schriftelijk bewijs van inschrijving bij de gemeente waarnaar is verhuisd aan de Club te overhandigen. De Overeenkomst zal in dit geval eindigen op de laatste dag van de eerstvolgende 4 weken termijn.

9.2        Tussentijdse beëindiging door de Club is met onmiddellijke ingang mogelijk indien het Lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, of van het toepasselijke clubreglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of het Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Club of jegens een ander clublid of teamlid van de Club. Het resterende lidmaatschapsgeld wordt in deze gevallen niet terugbetaald.

9.3        Indien de Club haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Club mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken termijn. Het resterende lidmaatschapsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

 

 

10        Toegangssleutels:

10.1      Bij inschrijving koopt het Lid een toegangssleutel, waardoor het Lid eigenaar wordt en blijft van deze toegangssleutel. De kosten voor de aankoop van de toegangssleutel moet het lid bij aanvang van de Overeenkomst voldoen. Deze toegangssleutel wordt uitsluitend door het Lid persoonlijk gebruikt om toegang te krijgen tot de Club. Toegangssleutels zijn niet overdraagbaar.

10.2      Bij verlies of diefstal van de toegangssleutel dient het Lid dit bij de Club te melden en een nieuwe vervangende toegangssleutel te kopen.

10.3      Leden die hun toegangssleutel niet bij zich hebben tijdens onbemande uren zullen niet worden toegelaten in de Club. Andere Leden mogen hen ook geen toegang verschaffen.

 

11        Veiligheidsvoorschriften:

11.1      De Club wordt 24 uur per dag bewaakt met behulp van videocamera’s.

11.2      In het faciliteitenreglement zijn de veiligheidsvoorschriften van de Club verwerkt. Leden dienen dit faciliteitenreglement in acht te nemen.

11.3      Leden zijn verplicht om de veiligheidsfuncties van de apparatuur in acht te nemen. Als een Lid niet (zeker) weet hoe een apparaat dient te worden gebruikt, kan hij om hulp vragen bij het personeel van de Club.

11.4      Het Lid dient de bediening van de alarmmelders te begrijpen en stemt ermee in om deze alleen in noodsituaties te gebruiken. Bij misbruik van de alarmmelders kan de Club de kosten daarvan op het Lid verhalen, al dan niet in combinatie met een boete van € 150,00.

11.5      Van Leden wordt verwacht dat zij –naast het faciliteitenreglement –alle veiligheidsmededelingen lezen die weergegeven zijn in de Club. In het bijzonder moeten Leden zich houden aan alle instructies met betrekking tot het veilig en correct gebruik van apparatuur in de Club. Leden zijn zich bewust van het feit dat de Club op tijden onbemand is. Op zulke momenten dient het Lid geen fitnessapparatuur te gebruiken waarmee hij niet vertrouwd is.

11.6      Leden met klachten (fysiek/mentaal) en/of een medisch verleden mogen uitsluitend sporten tijdens bemande uren, tenzij zij zich tijdens onbemande uren laten vergezellen door een ander Lid. Voor deze leden is alleen sporten tijdens onbemande uren dus niet toegestaan.

11.7      Leden van 14 tot 18 jaar oud mogen uitsluitend sporten vanaf 08:00 uur ‘s morgens tot 22:00 uur ’s avonds, tenzij zij zich laten vergezellen door een volwassen Lid. Leden van 12 tot 14 jaar oud mogen uitsluitend tijdens de bemande uren sporten of samen met een volwassen Lid.

11.8      Het dragen van een pet of capuchon is niet geoorloofd in verband met veiligheid en herkenbaarheid.

 

12        Gasten:

12.1      Tijdens bemande uren mogen Leden een gast meebrengen naar de Club. Het Lid dient dit vooraf te melden bij een teamlid van de Club.

12.2      De Club kan gasten –indien gewenst –een rondleiding geven en informatie verschaffen bij het bezoek tijdens de bemande uren.

12.3      Leden mogen geen gasten meebrengen tijdens onbemande uren zonder voorafgaande toestemming van de Club. Als dit beleid wordt geschonden kan aan het betreffende Lid een gastenvergoeding in rekening worden gebracht en/of de Overeenkomst met het Lid worden opgeschort of beëindigd. In dat geval is het Lid het lidmaatschapsgeld over de resterende lidmaatschapsperiode en een boete van € 150,00 verschuldigd.

 

13        Gedrag:

13.1      Leden dienen de apparatuur en faciliteiten te gebruiken conform de regels en overeenkomstig de aanwijzingen. Leden mogen geen misbruik maken van de apparaten of faciliteiten van de Club.

13.2      Aanstootgevend, beledigend, bedreigend of gewelddadig gedrag, misbruik van apparatuur, het gebruik van alcohol of illegale middelen en roken is in de Club niet toegestaan en kan leiden tot schorsing of beëindiging van de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 9.2.

13.3      Het is de verantwoordelijkheid van het Lid dat de door hem (of zijn gast) gebruikte apparatuur schoon achterblijft en de door hem (of zijn gast) gebruikte gewichten en andere attributen op hun plaats zijn teruggelegd.

13.4      Leden dienen schone sportschoenen te dragen die alleen binnen worden gebruikt.

13.5      Het maken van foto’s door Leden (met inbegrip van het nemen van beelden door middel van een mobiele telefoon of ander apparaat) is verboden in elke ruimte van de Club.

 

14        Verkoop van de Club:     

14.1      Indien de Club wordt overgenomen door een andere eigenaar, wordt de Overeenkomst voortgezet met de nieuwe eigenaar als contractspartij.

 

15        Verplichtingen van de Club:

15.1      De Club staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

15.2      De Club onderwerpt de apparatuur en overige voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

15.3      De Club staat ervoor in dat de instructeurs en/of begeleiders over de kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

15.4      De Club zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

 

16        Verplichtingen van het lid:

16.1      Het Lid dient zich te houden aan het bepaalde in de Overeenkomst, het faciliteitenreglement, deze Lidmaatschapsvoorwaarden en andere (huishoudelijke) reglementen van de Club.

16.2      Het Lid dient de instructies en aanwijzingen van de Club c.q. de medewerkers van de Club op te volgen.

16.3      Ingeval van een medische contra-indicatie voor Fitness, dient het Lid dit te melden aan de Club.

16.4      Het Lid dient wijzigingen in zijn persoonsgegevens, zoals het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer, tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Club mede te delen.

 

17        Aansprakelijkheid:

17.1      De Club is tegenover het Lid enkel aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen zoals bedoeld in artikel 15 van deze voorwaarden en voor schade die voor rekening en risico van de Club komt. De Club is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er sprake is van onrechtmatig handelen van de Club.

17.2.      De Club zal zich afdoende verzekeren tegen haar ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de Club is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.

17.3      Het Lid is tegenover de Club aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen zoals bedoeld in artikel 17 van deze voorwaarden en voor schade die voor rekening en risico van het Lid komt.

 

18        Tussentijdse wijzigingen aanbod:

18.1      De Club kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De Club zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren aankondigen.

 

19        Privacy:

19.1      De Club verwerkt persoonsgegevens op verantwoorde wijze conform de geldende (inter-)nationale wet-en regelgeving, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

19.2      In het Privacy beleid, vindbaar op de website van de Club, staat welke persoonsgegevens de Club verwerkt, het doeleinde voor deze verwerking en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan.

 

20        Toepasselijk recht:

20.1      Op alle Overeenkomsten waarop deze Lidmaatschapsvoorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing.

 

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat u de beste mogelijke ervaring krijgt op deze website.